PROIECTUL ROSE

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC FORESTIER
Titlulsubproiectului: ”Prioritatea mea-bacalaureatul”
Acord de grant nr. 505/SGL/RII/01.10.2018

În octombrie 2018, a început derularea  Proiectul ROSE, implementat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă,  care este legat  de oportunitățile pe care le putem oferi absolvenților de liceu în vederea creșterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat, a ratei de absolvire a studiilor liceale, dar și reducerea abandonului școlar.
Proiectul PRIORITATEA  MEA – BACALAUREATUL!, urmează să se deruleze pe o perioadă de 4 ani și  poate ajuta în ceea ce privește formarea viitorilor absolvenți, atât sub aspectul competențelor necesare promovării examenului de bacalaureat, cât și al competențelor pentru formare profesională de calitate, indispensabilă integrării pe piața muncii. În acest sens, sunt necesare activități  pedagogice și de sprijin, remediere școlară, pentru susținerea bacalaureatului și a examenului de competențe profesionale, precum și activități de consiliere a elevilor aflați în situații de risc și orientare în carieră.
Proiectul  va contribui la dezvoltarea unor traiectorii flexibile de învățare pe tot parcursul vieții și îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională prin furnizarea de educație și formare inițială și continuă, prin organizarea și desfășurarea unor sesiuni de pregătire suplimentară inovatoare, adiacente cursurilor școlare;
OS1-Creșterea motivației de pregătire teoretică și practică a elevilor grupului țintă;
OS2-Creșterea, în medie cu 5%, a numărului elevilor care promovează examenul de bacalaureat;
OS3-Creșterea interesului pentru pregătirea școlară a elevilor, prin scăderea absenteismului;
OS4-Integrarea pe piața muncii sau la forme de învățământ terțiar a  elevilor absolvenți ai claselor terminale de liceu;
OS5-Reducerea ratei abandonului școlar la clasele implicate în proiect;
OS6-Consolidarea parteneriatului elev-școală-familie, prin intermediul activităților de consiliere comune;
OS7-Consilierea psiho-pedagogică a elevilor aflați în situații de risc;
OS8-Modernizarea echipamentelor IT;
Beneficiari direcți: 528 elevi de liceu, care reprezintă grupul țintă pe parcursul celor 4 ani de derulare a Proiectului ROSE, elevi care provin în totalitate din medii dezavantajate. În anul școlar 2018-2019, în școala noastră există 176 elevi care provin din familii cu venituri foarte mici (sub 150 lei pe membru de familie), 33 elevi cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate, elevi de etnie romă sau cu cerințe educaționale speciale.
Grupul țintă se va modifica la începutul fiecărui an școlar, având în vedere abandonul școlar, mobilitatea părinților și elevilor, plecarea claselor din anii terminali și venirea altor elevi în clasele a IX-a.
Beneficiari indirecți: elevii din învățământul liceeal/profesional, cadrele didactice, comunitatea locală, părinții, partenerii de la nivelul comunității locale implicați în susținerea proiectului, agenții economici care participă la dezvoltarea comunității locale.